Surfire jongerencoaching

Surfire is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Surfire hecht veel waarde aan de privacy van haar deelnemers. Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig te behandelen. In deze Privacyverklaring kan je lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op hebt. Surfire kan deze privacyverklaring aanpassen. Heb je vragen of opmerkingen over je gegevens of deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via info@surfire.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij een persoon horen en kunnen dus worden herleid tot een natuurlijk persoon. Hierbij kan je denken aan de naam, geboortedatum, contactgegevens en Burgerservicenummer etc. Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met Surfire worden gedeeld, worden deze door ons verwerkt. Dit houdt in dat wij onder meer de persoonsgegevens verzamelen, raadplegen, opslaan, gebruiken en verwijderen.

Bijzondere persoonsgegeven

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld jouw strafrechtelijk verleden, gezondheid of geloofsovertuiging. Wij verwerken deze bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, maar alleen met jouw toestemming. Daarnaast verwerken wij deze gegevens als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Van wie verwerkt Surfire persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegeven van personen die gebruik willen maken van onze diensten of van personen die de website van Surfire hebben bezocht. Ook verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen van onze deelnemers en andere belanghebbende.

Waar worden je persoonsgegevens voor gebruikt?

Als je gebruik wilt maken van de diensten van Surfire, vragen wij je om jouw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek je aan Surfire via een formulier, e-mail of telefonisch. Door deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze van dienst zijn en inschrijven als deelnemer.

Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om je te informeren over activiteiten van Surfire. Dit kan mondeling, middels onze nieuwsbrief, per brief, email etc. Verder zijn er nog praktische zaken waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken zoals bijvoorbeeld het aanvragen van PGB etc.

Persoonsgegevens minderjarigen

Surfire heeft niet de intentie om met haar sociaal media gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker op onze site ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Surfire bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn kan per doel verschillend zijn.

Jouw gegevens beveiligd
Surfire neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en om ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij kan je denken aan wachtwoorden, een beveiligd netwerk. De systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen zijn enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers, voor wie het noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.


Vertrouwelijke informatie
Medewerkers van Surfire zijn tot geheimhouding verplicht. De medewerkers verplichten zich ertoe alle gegevens met betrekking tot relaties en deelnemers van Surfire, in de ruimste zin des woords, gedurende en na beƫindiging van hun arbeidsovereenkomst geheim te houden en niet aan derden bekend te maken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Personen die technische werkzaamheden uitvoeren aan onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

Verstrekken aan derden
Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Dit gebeurt alleen wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Surfire kan verplicht worden persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, bijvoorbeeld op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter of bij fraude of misbruik. In dit geval verleent Surfire medewerking.


Wat zijn jouw rechten?
Wanneer Surfire jouw gegevens verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten zoals: inzage (onder begeleiding), recht op rectificatie, recht op gegevensverwijdering, recht op bezwaar. Als je gebruikt wilt maken van deze rechten, kan je altijd contact met ons opnemen via je coach of via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Melden van incidenten

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van je gegevens, neem dan contact met ons op.
Mocht blijken dat er toch iets verkeerd is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens of er blijkt een vermoeden dat dit het geval is, dan zijn wij verplicht dit binnen 72 uur te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hier zullen wij je van op de hoogte brengen wanneer dit voor jouw mogelijk nadelige gevolgen heeft.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegeven
De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Algemene Verordening Gegevensbescherming. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer je denkt dat de bepaling uit deze privacyverklaring niet of onvoldoende door ons wordt nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij AP:

Autoriteit Persoonsgegevens:

Bezuidenhoudseweg 30, 2594 AV Den Haag, 0900-2001201

Versie: 240201