Surfire jongerencoaching

Surfire is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring kan je lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, wie deze gegevens mag inzien en aan wie wij deze gegevens doorgeven, de verschillende doeleinden, hoe de persoonsgegevens bewaard worden en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Surfire hecht veel waarde aan de privacy van haar relaties. Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig te behandelen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij een persoon horen en kunnen dus worden herleid tot een natuurlijk persoon. Hierbij kan je denken aan de naam, geboortedatum, contactgegevens en Burgerservicenummer etc.

Wanneer je gebruik maakt van één van onze diensten, vragen wij je om jouw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek je aan ons, via een formulier, e-mail of telefonisch. Als je de website van de Surfire bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen ook  persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een aanmeldformulier, een IP-adres. Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met Surfire worden gedeeld, worden deze door ons verwerkt. Dit houdt in dat wij onder meer de persoonsgegevens verzamelen, raadplegen, opslaan, gebruiken en verwijderen.

Van wie verwerkt Surfire persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegeven van personen met wie wij contact hebben of van personen die de website van Surfire hebben bezocht. Ook verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen onze deelnemers en andere belanghebbende.

Persoonsgegevens minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@surfire.nl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere persoonsgegeven

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, dit kan bijvoorbeeld gaan over jouw strafrechtelijk verleden, gezondheid of geloofsovertuiging. Wij verwerken deze bijzondere persoonsgegevens alleen als wij dat moeten op basis van de wet, maar alleen met jou toestemming. Daarnaast verwerken wij deze gegevens als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Waar worden jouw persoonsgegevens voor gebruikt?

Als je gebruik wilt maken van een van de diensten van Surfire, dan hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Door deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze tot dienst zijn. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om je te informeren over activiteiten van Surfire. Dit kan mondeling, middels onze nieuwsbrief, per brief, email etc. Verder zijn er nog praktische zaken waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken, bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen zoals aanvragen van PGB.

Jouw gegevens beveiligd

Surfire neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij kan je denken aan wachtwoorden, een beveiligd netwerk, maar ook aan het beveiligen van ruimtes waar jouw gegevens zijn opgeslagen. De systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen zijn enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers, voor wie toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met ons op via info@surfire.nl.nl

Melden van incidenten

Mocht blijken dat er toch iets verkeerd is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens of er blijkt een vermoeden dat dit het geval is, dan zijn wij verplicht dit binnen 72 uur te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hier zullen wij je van op de hoogte brengen wanneer dit voor jou mogelijk nadelige gevolgen heeft.

Vertrouwelijke informatie

Medewerkers van Surfire zijn tot geheimhouding verplicht. De medewerkers verplichten zich ertoe alle gegevens met betrekking tot relaties van Surfire, in de ruimste zin des woords, gedurende en na beëindiging van hun arbeidsovereenkomst geheim te houden en niet aan derden bekend te maken, tenzij dit is toegestaan door werkgever in het kader van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Personen die technische werkzaamheden uitvoeren aan onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Surfire bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn kan per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Dit gebeurt alleen wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Surfire kan verplicht worden persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, bijvoorbeeld op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter of bij fraude of misbruik. In dit geval verleent Surfire medewerking.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer Surfire jouw gegevens verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten:

  • Inzage (onder begeleiding)
  • Recht op rectificatie
  • Recht op gegevensverwijdering
  • Recht op beperking van verwerking
  • Recht op bezwaar

Als je gebruikt wilt maken van deze rechten, kan je altijd contact met ons opnemen.

Over deze privacyverklaring

Surfire kan deze privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was 09-01-2023. Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via info@surfire.nl.nl

Toezicht op het verwerken van persoonsgegeven

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Algemene Verordening Gegevensbescherming. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepaling uit deze privacyverklaring niet of onvoldoende door ons wordt nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij AP:

Bezuidenhoudseweg 30, 2594 AV Den Haag, 0900-2001201.

Versie: 230109